Home | kalender
 
home

Jubelviering


Toelichting tentoonstelling


Relieken

START JUBELVIERINGEN 1150 SINT-HERMES (1)image 10869


Op 20 april 2010 werd het schitterende jubileumprogramma rond 1150 jaar aanwezigheid relieken Sint-Hermes in Ronse aan de pers voorgesteld. Uiteraard zullen we stapsgewijs de diverse activiteiten in ons weekblad bekend maken. Hieronder vindt u al een eerste algemeen overzicht. Het jubileumvaandel (waarvoor gebruik gemaakt werd van het vaandel in de collegiaal) wordt het embleem van vieringen en publicaties. We kunnen nu al tal van medewerkers niet genoeg danken voor zoveel intense arbeid. Dankzij hun inzet verheugen we ons over een gevarieerd en hoogstaand aanbod! Met dank al aan Damien Van Wambeke om het prompt overmaken van de eerste foto.

Verschillende instanties sloegen de handen in mekaar en werkten, onder auspiciën van het Stadsbestuur van Ronse en onder de coördinerende vleugels van een speciaal opgerichte werkgroep ‘Comité 2010’, een feestprogramma uit dat zich rond twee kerndata concentreert. Een eerste reeks activiteiten gaat door kort voor en na zondag 30 mei, dag van de aloude Fiertelommegang, die naar jaarlijkse traditie op Drievuldigheidszondag in Ronse uitgaat. Via een gelegenheidstentoonstelling zal gepoogd worden om het wedervaren van de relieken, de aankomst in Ronse, de cultus van Sint-Hermes en de Fiertelommegang in historisch perspectief te plaatsen. Waar kan dat beter dan in onze unieke romaanse Sint-Hermescrypte, die nog alle elementen van die cultus in zich draagt? Verder is er een concert en de plechtige afsluiting van de noveen van Sint-Hermes. Rond de liturgische sterfdag van Sint-Hermes, op 28 augustus, vinden een plechtige Eucharistieviering, de uitvoering van de Sint-Hermesvespers, gevolgd door een academische zitting, en een plechtige pontificale mis plaats, waarmee de festiviteiten afgesloten worden.


DE ORGANISATIE
Teneinde de activiteiten rond 1150 jaar relieken van Sint-Hermes te Ronse te kunnen organiseren en ondersteunen, werd eind 2008 het “Comité 2010” opgericht. Het “Comité 2010” is een tijdelijke vereniging, die bestaat uit diverse geïnteresseerden, die belang stellen in de stad Ronse en in de activiteiten rond de Fiertel en die de verering van de relieken van Sint-Hermes behartigen. Dit comité heeft de steun van de Stad Ronse en de medewerking van de diensten Toerisme en Musea en heeft van deze officieel toelating gekregen om extra activiteiten rond de Fiertel en Sint-Hermes te organiseren.

Het “Comité 2010” bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties, aangevuld met een aantal deskundigen.

Overzicht van de leden:
Afvaardiging Geestelijke Overheid: Z.E.H. Deken M. T’JOEN
Afvaardiging Burgerlijke Overheid: Mevr. A. VAN CROMBRUGGE
Afvaardiging Stedelijk Fiertelcomité: Dhr. Y. LENOIR
Afvaardiging Fierteldragers: Dhr. G. VANLIEFDE
Afvaardiging Sint-Hermesgilde: Dhr. J. DEBUYSSCHER
Afvaardiging Kerkfabriek: Dhr. H. RUBBENS

Overzicht van de deskundigen:
Museumconservator: Dhr. E. DEVOS
Afvaardiging Politiezone Ronse voor de veiligheid: Dhr. D. DE JONGHE
Beheer Financiën: Dhr. R. DUSSART
Beheer Administratie: Mevr. A. VANHERPE

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Dhr. Y. LENOIR
Penningmeester: Dhr. R. DUSSART
Secretaris: Mevr. A. VANHERPE

En de sociale zetel is gevestigd op het adres van de voorzitter.
(Yves Lenoir, 9600 Ronse, Kleine Marijve 41)

Het “Comité 2010” streeft volgende doelstellingen na:
- de gebeurtenissen rond de Fiertel in de kijker zetten;
- het rijke historische verleden van Ronse tot leven brengen;
- de bezoekers cultureel verwennen;
- de plaatselijke bevolking en andere geïnteresseerden de kans geven om de Fiertel op een andere manier te laten beleven;
- de toeristische troeven van Ronse in de kijker zetten;
- door de cultus rond de Fiertel en Sint-Hermes, de samenhorigheid tussen de diverse gemeenschappen in onze Stad te bevorderen.

Concreet wilt het “Comité 2010” de cultuur en de historiek van het fiertelgebeuren onder de algemene aandacht brengen door middel van een tentoonstelling, een publicatie en een jubelweekend met academische zitting, dat zal plaatsvinden rond de verjaardag van de marteldood van Sint-Hermes en de aankomst van de relieken in Ronse, 1150 jaar geleden.
Om al deze extra activiteiten, bovenop het gewone jaarlijkse Fiertelgebeuren te kunnen realiseren, is sponsoring door middel van een storting op bankrekening nr. 068-2517257-37, op naam van het “Comité 2010” nog steeds welkom. De gesponsorde bedragen zullen worden besteed aan een doel dat overeenstemt met de doelstellingen van het Comité 2010.


PROGRAMMA

Vrijdag 28 mei 2010:
19.00 u.: Opening van de tentoonstelling rond Sint-Hermes en de Fiertel te Ronse in de Sint-Hermescrypte. Voorstelling van de jubileumpublicatie voor de genodigden. Deze tentoonstelling loopt tot en met 12 september 2010!

Zaterdag 29 mei 2010:
17.00 u.: Mis voor de overleden Fiertelbedevaarders, in concelebratie met Mgr. Garnier, aartsbisschop van Cambrai, in de Sint-Hermescollegiaal, gevolgd door processie in de kerk.

Zondag 6 juni 2010:
Jaarlijks parochiefeest Sint-Hermes met om 10 u. feestelijke eucharistieviering, samenzang van Taizé-liederen met alle koren; om 11 u. beiaardconcert door stadsbeiaardier D. Wybraeke; om 11u30 gezellige maaltijd met doorlopend beelden van de activiteiten 2009-2010 tot en met de Fiertel 2010!

Zondag 30 mei 2010: Drievuldigheidszondag - Fiertel:
07.00 u.: Pontificale Mis voor de Fiertelbedevaarders in de Sint-Hermescollegiaal, voorgegaan door Mgr. L. Van Looy, bisschop van Gent, in concelebratie met Mgr. Garnier, aartsbisschop van Cambrai.
08.00 u.: Plechtig vertrek van de Fiertelommegang van Sint-Hermes.
17.30 u.: Plechtige terugkeer van de Fiertel, uitgebreide historische stoet, gevolgd door het Te Deum in de Collegiaal.

Zaterdag 5 juni 2010:
20.00 u.: Concert in de Sint-Hermescollegiaal n.a.v. 1150 jaar Sint-Hermesrelieken in Ronse (georganiseerd door Davidsfonds – Ronse).

Maandag 7 juni 2010:
09.00 u.: H. Mis in de Sint-Hermescollegiaal ter afsluiting van de Sint-Hermesnoveen.

Vrijdag 27 augustus 2010:
18.30 u.: H. Mis in de Sint-Hermescollegiaal, jaarlijkse liturgische herdenking van de marteldood van Sint-Hermes.

Zaterdag 28 augustus 2010:
17.00 u. in de Sint-Hermescollegiaal: uitvoering van de Sint-Hermesvespers door de Schola Gregoriana, m.m.v. organist Paul De Maeyer, titularis van Sint-Stefaan, Gent. Nadien: Academische Zitting in de kerk over “1150 jaar Sint-Hermesrelieken in Ronse” met als gastspreker Kanunnik Ludo Collin, Kanselier van het Bisdom Gent.

Zondag 29 augustus 2010:
10.00 u.: Pontificale Mis in de Sint-Hermescollegiaal, ter afsluiting van het jubeljaar, voorgegaan door Mgr. A.J. Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en primaat van België.

START JUBELVIERINGEN 1150 SINT-HERMES (2)image 10872


image 10873


Vrijdagavond 23 april 2010 werd ten stadhuize de jaarlijkse figurantenbijeenkomst gehouden, openbaar startsein van de Grote Ommegang, dit jaar zondag 30 mei.
Met de H. Mis om 9 u. in de collegiaal op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2010 wordt de Fiertelommegang religieus voorbereid. Alvast welkom.

Samenwerking
29 kinderen van de Basisschool 'Dr. Ovide Decroly' schreven in om op 30 mei 2010 als figurant deel te nemen aan de historische stoet die de grote Fiertelommegang besluit. Van harte dank voor de samenwerking.


‘Behoet mine zinnen…’Ter gelegenheid van de 1150e verjaardag van de aankomst van de relieken van Sint-Hermes in Ronse staat ook een unieke tentoonstelling op het programma.
Deze expo gaat door in de Sint-Hermescrypte en is opgebouwd rond een aantal centrale thema’s, die de bezoeker inwijden in de historiek van de relieken en het belang ervan voor de ontwikkeling van de stad Ronse en zijn inwoners.

Een eerste thema behandelt de gegevens over het historisch personage Hermes (IIe – IIIe eeuw), de bijzetting en de aanroeping van zijn relieken nabij Rome, het ontstaan van de middeleeuwse legende rond de stadsprefect van Rome, het eerste mirakel en de translatio van zijn relieken doorheen Europa (IXe eeuw). Hoewel oorspronkelijke en betrouwbare gegevens voor die vroege periode schaars zijn, wordt toch gepoogd om een aannemelijk en begrijpelijk beeld van deze periode te schetsen.

Een tweede luik behandelt de cultus van Sint-Hermes in de crypte: de evolutie van algemene geneesheilige naar de specialisatie in geestes- en zenuwziekten, de bedevaart naar de heilige, de elementen van de middeleeuwse cultus in de romaanse crypte waarin de expo doorgaat, het volksgeloof, de gevolgen van de contrareformatie en het geleidelijk wegdeemsteren ervan in de daaropvolgende eeuwen. En nochtans… Hier wordt ook een vergelijking gemaakt met die andere grote genezer van geesteszieken: Sint-Dimpna uit Geel.

Het laatste luik gaat over de intense relatie tussen de Ronsenaar en zijn patroonheilige, en die komt één keer per jaar tot uiting tijdens de Fiertelommegang van Sint-Hermes, een tocht van 32,6 km met de relieken rond de stadsgrenzen. Hier wordt gepoogd om aan de hand van de geografische situering van de stad, en rekening houdend met de onzekerheden binnen de middeleeuwse maatschappij, greep te krijgen op de redenen waarom de Ronsenaar ‘zijn’ Hermes om bescherming vroeg.

Aan de hand van documenten die in heel Europa verzameld werden en die deels nieuw zijn voor Ronse, aangevuld met een aanzienlijk aantal bruiklenen afkomstig van diverse instanties, werd gepoogd een boeiend verhaal te brengen, dat zowel voor de externe bezoeker, maar zeker ook voor de Ronsenaar zelf, een reis in de tijd, een ‘back to the roots’, is.
De expo loopt in de Sint-Hermescrypte van 29 mei tot en met 12 september 2010, van dinsdag tot en met zondag telkens van 10-12u en van 14-16.30u. Gesloten op maandag.
Het inkomgeld voor crypte en expo bedraagt 2,5 Euro per persoon. Aanvragen tot geleide groepsbezoeken (30 Euro) aan de expo zijn mogelijk via: musea@ronse.be of 055 21 17 35 of 055 23 28 10. Inkom gratis voor inwoners van Ronse na inlezen identiteitskaart!
Met steun van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Dienst Economie

Naar aanleiding van de tentoonstelling en de festiviteiten stemde het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in met de publicatie van een Kleine Cultuurgids: ‘BEHOET MINE ZINNEN…’ 1150 jaar Sint-Hermes in Ronse. De auteurs zijn Kan. L. Collin en Eric Devos, conservator van de Stedelijke Musea van Ronse. Deze publicatie wordt uitgegeven op het formaat 17 x 24 cm, telt 80 pp. en is rijkelijk geïllustreerd in vierkleurendruk. Zij wordt te koop aangeboden aan de prijs van 5 Euro. ‘Behoet mine zinnen…’ wordt op de opening van de gelijknamige expo op 28 mei 2010 officieel voorgesteld door de heer Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur.

START JUBELVIERINGEN 1150 SINT-HERMES (3)LITHO'S ST.-HERMES


U kunt zich op het Dekenaal Secretariaat een originele LITHO ivm. St.-Hermes aanschaffen, in twee formaten: A3 (42cm x 30cm) kostprijs 25 euro ofwel A2 (29,7cm x 21cm) kostprijs 12,50 euro.


EEN DAG OP STAP MET DE RELIEKEN VAN SINT-HERMES
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de tradities en het uurrooster van de 32,6 km lange bedevaart:
Zaterdag 29 mei:
12 u.: Feestelijk klokkengelui vanop de Sint-Hermestoren.Tegelijkertijd in het Bruulpark: kanongebulder verzorgd door de Sint-Hermesgilde.
15 u.: Traditionele uitgang van Trommel en Fluitje, verzorgd door de Sint-Hermesgilde.
17 u.: Plechtige Eucharistieviering in de Sint-Hermescollegiaal: vooravond van de bedevaart. Na de H. Mis: processie in de kerk met het reliekschrijn (1584) van Sint-Hermes. De H. Mis wordt opgedragen ter nagedachtenis van de overleden Fiertelbedevaarders.

Zondag 30 mei 2010: Drievuldigheidszondag
Voor de aanvang van de plechtige Fiertelmis wordt de Burgerlijke Overheid afgehaald ten Stadhuize, door de Brandweer, de Brandweerharmonie, de Sint-Hermesgilde, vergezeld van Trommel en Fluitje en het Stedelijk Fiertelcomité.
07.00 u.: Plechtige Pontificale Fiertelmis in de Sint-Hermescollegiaal voor de bedevaarders.
08.00 u.: Na de H. Mis op het voorplein van de kerk : Ceremonie van de plechtige aanvraag van het Sint-Hermesschrijn door de Burgemeester aan Z.E.H. Deken. Na de toestemming: vorming van de ochtendprocessie en vertrek van de bedevaart.
08.10 u.: Vertrek van de bedevaart op de Kleine Markt, Kaatsspelplein, Priesterstraat, Hospitaalstraat, Grote Markt, Peperstraat, Rooseveltplein en Wijnstraat.
08.25 u.: Wijnstraat (ter hoogte van de Schipstraat): afscheid van de ochtendprocessie en terugkeer van de Geestelijkheid naar de Sint-Hermeskerk. Plotselinge verandering van processiemuziek naar marsmuziek. De Fiertelmars weerklinkt. De bellenklank verandert
eveneens van processie naar marstempo. De bedevaart is begonnen.
08.40 u.: EKKERGEM: eresaluut van de Brandweerharmonie. De Burgerlijke Overheid neemt plaats in de voorbehouden koetsen (kruispunt Kruisstraat - Fiertelmeers).
08.55 u.: Kort oponthoud aan de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes op de Kruisstraat.
09.00 u.: CHALET DE LA CRUCHE: stilstand (2,5 km).
10.00 u. - 10.30 u.: LOUISE-MARIE: verering van de relieken in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette. Rustplaats voor de bedevaarders (7 km).
10.37 u.: OUDE GENDARMERIE: vluchtherdenking van 1724 en heldhaftig verweer van de ruiters van Saint-Sauveur en Roborst tegen de Geuzen (Protestanten). De bellenklank houdt op en men loopt over een afstand van 150 m. met het reliekschrijn.
10.50 u. - 11.00 u.: KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW VAN LORETTE: stilstand van de Fiertel. Het Sint-Hermesschrijn wordt processiegewijs de kapel binnengedragen, gevolgd door een kort gebed en de zegen.
11.10 u. - 11.15 u.: SCHOONBOEKE: stilstand aan de veldkapel waar er gebeden wordt (10 km).
11.47 u. - 11.55 u.: PLACE A L’AULNOIT: stilstand aan het kruisbeeld en kort gebed. Verering van de relieken door de buurtbewoners (voorbij de Kattemolen - Ellezelles). (12,5 km).
12.05 u. - 12.10 u.: KAPEL VAN TOMBELLE (Ellezelles): stilstand van de Fiertel en kort gebed (13,5 km).
12.20 u.: HOEVE HARDY: doorgang van de voetgangers door de akkers naar de weg van de Beau-Site naar Ronse (Saint-Sauveur). De rijtuigen volgen de gewone weg (15,5 km).
12.40 u. - 12.50 u.: KAPEL CROIX-OU-PILE (Saint-Sauveur): de bedevaarders stappen drie maal rond de kapel. Het schrijn wordt processiegewijs de kapel binnengedragen. Kort gebed.
De Fiertel is halverwege (16,5 km).
13.10 u. - 13.20 u.: GROENENBOOM: stilstand en gelegenheid voor de bedevaarders voor een verfrissing (kruispunt Leuzesesteenweg – C. Lemonnierlaan) (19 km).
13.45 u. - 13.55 u.: KRUISBEELD WATTRIPONT:(grens Ronse-Wattripont). Het schrijn wordt op een tafel neergezet.
Erkentelijkheidceremonie: overhandiging van de peperkoek door de Burgemeester van Ronse aan de Graaf van Béthune, afstammeling van Gérard de Waudrupont. Deze ceremonie herinnert aan de middeleeuwen, toen de Heer van Waudrupont Heer van Ronse was. Op de peperkoek bevinden zich twee ineengestrengelde handen en de letters R(onse) en
W(attripont) (21 km).
14.30 u. - 15.35 u.: RUSSEIGNIES (Mont-de-l’Enclus): grote rusttijd voor de bedevaarders. Het schrijn wordt afgehaald door de lokale Geestelijkheid en daarna in de Sint-Amanduskerk ter verering opgesteld.
15.00 u. : Plechtig lof (24 km).
15.45 u. - 15.55 u.: SINT-HERMESHOEVE (Mont-de-l’Enclus/Russeignies): de oude cijnshoeve van Wadimont, toebehorend aan het Sint-Hermeskapittel. Herinnering aan de gastvrijheid, vroeger door het Kapittel geschonken aan de Fiertel. Voor 1856 herbergde men
hier het schrijn en middagmaalden de bedevaarders (25 km).
16.25 u.: doortocht aan het vroegere Provinciaal Sanatorium Eynsdaele op de Kwaremont (27 km).
16.40 u.: Doortocht aan de Molen “Ten Hootond” (150 m boven de zeespiegel en toeristische oriëntatietafel) (29 km).
17.00 u.: Halte aan Chalet de la Cruche (Kruisstraat) en gelegenheid voor een verfrissing.
17.10 u.: Halte aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (Kruisstraat). Kort gebed.
17.30 u.: Plechtige terugkeer van de Fiertelommegang van Sint-Hermes: vertrek van de historische processie in het verband met de historiek van de Stad Ronse en Sint-Hermes, gevolgd door de Gilden, het terugkerende reliekschrijn van Sint-Hermes, de Geestelijkheid,
het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraadsleden, de O.C.M.W.-raadsleden, de genodigden. De bedevaarders en de ruiters.
Wegwijzer : Kruisstraat, A. Delhayeplein, Wijnstraat, Rooseveltplein, Peperstraat, Grote Markt, Hospitaalstraat en Priesterstraat. Terugkeer naar de Sint-Hermeskerk.
18.30 u.: Sint-Hermescollegiaal: Eindceremonie: Plechtig Te Deum en verering van de Sint-Hermesrelieken door de bedevaarders

START JUBELVIERINGEN 1150 SINT-HERMES (4)Bereiden we de grote Fiertelommegang (30.5.2010) nu samen en dagelijks voor:

Op voorspraak van Sint-Hermes

Barmhartige God,
in uw goedheid
hebt Gij ons
de martelaar Hermes
als beschermheilige gegeven.
Verleen op zijn voorspraak
dat wij trouwer geloven
in uw Liefde
en bevrijd van alle kwalen
van de geest
meer in uw Liefde samenleven,
door Christus, onze Heer. Amen

Sint-Hermes, bid voor ons.

M. T’Joen


Concert
In het teken van 1150 jaar Relieken in Ronse organiseert het Davidsfonds op 5 juni 2010 om 20 uur in de Sint-Hermescollegiaal een concert met het Gents Madrigaalkoor o.l.v. Johan Duijck. Dit vermaarde koor brengt religieuze romantiek muziek uit hun recente CD “Super flumina”. Toegangsprijzen: 18 euro; 15 euro voor -21, +55 en Davidsfondsleden; 5 euro voor -12 jarigen. Kaarten zijn te bekomen bij de Davidsfondsleden 055/21 80 86 of via ronse@davidsfonds.net


Programma Super flumina
Het programma Super flumina omvat mooie religieuze muziek van volgende Belgische componisten: Jules Van Nuffel, Jean-Marie Plum, Jaak Nikolaas Lemmens, Jef van Hoof, August De Boeck, César Franck, Joseph Jongen, en Joseph Callaerts.
De werken werden gekozen uit ons rijke patrimonium van de romantiek, de kunststroming die tot ver in de twintigste eeuw de keuze bleef van vele kunstenaars, ook in jaren van tumultueuze maatschappelijke, politieke en culturele wendingen. De inspiratie voor deze composities is religieus. De teksten bieden een weelde van emoties, waarden, beeldspraak en reminiscenties. Het Kerklatijn legt een herkenbare patine over de heerlijk universele taferelen. Zalig beeldrijke muziek.
Het Gents Madrigaalkoor brengt volgende werken: Super flumina Babylonis (Jules Van Nuffel); Super flumina Babylonis (Jean-Marie Plum); Ave Maria (Jaak Nikolaas Lemmens); Tota pulchra es (Jaak Nikolaas Lemmens); Æterne Rex (Jef van Hoof); Tantum ergo (Jef van Hoof); Trois pièces (August De Boeck); Domine Deus (César Franck); Alma redemptoris mater (Joseph Jongen); Missa: Kyrie (Joseph Callaerts); Missa: Gloria (Joseph Callaerts); Missa: Credo (Joseph Callaerts); Missa: Sanctus (Joseph Callaerts); Missa: Benedictus (Joseph Callaerts); Missa: Agnus Dei (Joseph Callaerts).


Gents Madrigaalkoor
Het Gents Madrigaalkoor werd in 1966 opgericht, en in 1973 werd Johan Duijck aangesteld als dirigent. In tegenstelling tot de tendens van die dagen naar kleine renaissance- en barokensembles, bouwde hij het koor uit tot een groter "romantisch" koor. Gaandeweg verwierf het Gents Madrigaalkoor een unieke plaats in het culturele leven van Vlaanderen. Het repertoire van het Gents Madrigaalkoor is samengesteld rond drie kernen:
1. Romantiek: composities als Der Stern von Bethlehem (Rheinberger), Fest- und Gedenksprüche (Brahms), Songs of Farewell (Parry) of Psalmen en Motetten (Mendelssohn) nodigen het koor uit systematisch werk te maken van een rijke en gedifferentieerde klankcultuur.
2. Hedendaags: het Gents Madrigaalkoor verwierf internationale erkenning door eerste uitvoeringen van meer dan twintig koorwerken van vooraanstaande hedendaagse Vlaamse componisten: Rosseau, Roelstraete, Nees, Coryn, Schollaert, Duijck, Pieters, Budai. Veel van die werken werden speciaal voor het Gents Madrigaalkoor gecomponeerd.
3. Vocaal-instrumentaal: Händel (Dixit Dominus, Coronation Anthems, Alexander’s Feast, Israel in Egypt), Haydn (Schöpfung, Paukenmessse, Nelsonmesse), Mozart (Requiem, Mis in c), Stravinsky (Les Noces), Britten (War Requiem, St. Nicolascantate, Cantata Misericordium), Glass (Koorsymfonie ), Coryn (Winds of Dawn, Deux mille regretz), Duijck (Alma de la Música).
Sinds 1972 zingt het Gents Madrigaalkoor in de eredivisie van de provincie Oost-Vlaanderen. Het werd eerste laureaat van de nationale koorwedstrijd van de RTBF. Het koor geeft een tiental concerten per jaar en maakt regelmatig concertreizen door Europa: Engeland, Spanje, Portugal, Hongarije… In 1997 werd het Gents Madrigaalkoor benoemd tot Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen. In 2000 werd Deux mille regretz (een opdracht van het Gents Madrigaalkoor aan Roland Coryn) bekroond door de Europese Federatie van Jonge Koren, Europa Cantat, voor de originaliteit van zijn programma. In 2002 verwierf het koor in de wedstrijd "Koor van het Jaar" de titel Koor van het Jaar 2002-2003.


Johan Duijck
Johan Duijck (°1954) is een veelzijdig musicus: koordirigent, componist, pianist en leraar. Als dirirgent van het Vlaams Radiokoor, het Academy of St. Martin in the Fields Chorus (Londen), het Europees Jeugdkoor en het Gents Madrigaalkoor verwierf hij internationale erkenning. Hij wordt regelmatig uitgenodigd als gastdirigent bij vooraanstaande kamer- en radiokoren doorheen Europa en Latijns-Amerika. Hij is een gewaardeerd docent en jurylid op talloze internationale dirigentencursussen en koorfestivals.
Als componist legt Johan Duijck zich bij voorkeur toe op piano- en koormuziek. Zijn belangrijkste composities zijn de cantates el Camino del Alma en A mirror to St. Nicolas, het koorwerk Cantiones Sacrae in honorem Thomas Tallis en de pianowerken The well-tempered pianist en Le Tombeau de Ravel. Johan Duijck is Composer in residence van het Vlaams Radio Koor. Bij het label Phaedra (In Flanders’ Fields, zie www.phaedracd.com) verschenen 3 cd’s volledig gewijd aan zijn composities.
Naast het dirigeren en componeren beleeft Johan Duijck enorm veel vreugde aan zijn eerste grote liefde: de piano. Hij is gegradueerde van de internationaal befaamde Muziekkapel Koningin Elisabeth en verwierf de prijzen Günther, Pro Civitate, Tenuto, Ollin en Lefranc. In zijn recitals wisselt hij de meesterwerken uit de literatuur af met vergeten parels en originele vondsten.
Ook op pedagogisch gebied geniet Johan Duijck een uitstekende reputatie. Hij doceert piano aan het Koninklijk Conservatorium te Gent en koordirectie aan de Escola Superior de Música de Catalunya te Barcelona (E). Aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth, de Dartington International Summer School (GB) en de Euskalerriko Abesbatzen Elkartea (E) onderrichtte hij piano en koordirectie aan talloze studenten. Zijn voornaamste leermeesters waren Peter Cabus (compositie), Robert Steyaert (piano) en László Heltay (directie).

START JUBELVIERINGEN 1150 SINT-HERMES (5)DE GROTE DAG
Zondag a.s., 30 mei 2010, is het de grote dag van onze gemeenschap, de zegenende Sint-Hermes-ommegang. Wat een weldaad dat we doorheen zoveel negativisme de positieve boodschap mogen uitdragen dat we vredig en solidair samen op weg zijn. Dit jaar is een jubeljaar. Sinds 860, dus 1150 jaar, geniet onze stad de bescherming, in wel en wee, van onze stadspatroon.
Met de gebeden die we eerder schreven, vragen we ook deze dagen de voorspraak van de heilige martelaar Hermes. Dit jaar is er, passend, meer. Voor het grote publiek – en gratis voor alle Ronsenaars – kunt u zich vanaf nu zaterdag 29 mei verdiepen in de leerrijke tentoonstelling in de crypte en dat nagenoeg drie maanden lang! U kunt zich ook een heel interessante, nieuwe publicatie aanschaffen.
Passend ook geniet onze Fiertel hoge kerkelijke ondersteuning. Mgr. François Garnier komt van Cambrai (Fr.) om als eregast de Ommegang luister bij te zetten.
Onze eigen bisschop, Mgr. L. Van Looy celebreert de morgenmis om 7 u, waarna beiden de eerste processie in de binnenstad zullen begeleiden.
Natuurlijk nodig ik u ook uit op de mooiste Mis van het jaar, de vooravond van Fiertelzondag, zaterdag 29 mei om 17 u., als steeds prachtig opgeluisterd door het Sint-Gregoriuskoor.
Moge Sint-Hermes, door zijn voorbeeld en voorspraak, door zijn blijvende uitstraling, ons allen ertoe bewegen krachtig ons kleine deel te doen in het grote geheel, de lange tocht die ons leven en samenleven is.
Met een dankbare groet aan zovelen die zich bereidwillig inzetten voor een geslaagd verloop van het grote gebeuren dat ons gegeven wordt.
M. T’Joen, deken.SINT-HERMESHYMNE

Die in een ver verleden
getuigd hebt voor Uw Heer
vrijmoedig hebt beleden:
het Lam is enig Heer.

Refrein: Sint-Hermes, Sint-Hermes,
ga ons voor
op de weg van verbondenheid.

Die sinds zovele eeuwen
in Ronse wordt vereerd
behoed ons voor verdeling
vervreemding van de geest.

Bid dat wij allen samen
waar wij ook zijn vandaan
de lange weg verenigd
verbonden zouden gaan.

Dit is en blijft uw Boodschap:
Laat varen alle strijd
bekeer U tot de Liefde
van Vader, Zoon, één Geest.

M. T'Joen, Deken van Ronse, 15 augustus 2006FIERTELPROCESSIE

DEEL 1 - WELKOM TE RONSE
Groep 1: Welkom te Ronse:
Onder begeleiding van dansgroep “The Young Talents” maakt de toeschouwer kennis met de Stad Ronse en de Fiertel. De Dame van Ronse en haar eredames beelden de Stad Ronse uit. Tevens wordt verwezen naar 1150 jaar aanwezigheid van de Sint-Hermesrelieken in Ronse. De Sint-Antoniusparochie is eregenodigde in de Fiertelprocessie dit jaar. In 1960 werd de huidige parochiegemeenschap officieel een parochie van de Stad Ronse.
Groepsleiders: Carlier Peter en Delanghe Marie-Claire.

DEEL 2 - DE RELIEKEN
Groep 2: Sint-Amandus predikt het geloof in Ronse:
Sint-Amandus was een benedictijnermonnik uit de streek van Poitiers. Na een vorming met Ierse monniken, begon hij ca. 650 na Christus aan de kerstening van West-Europa. Hij vestigde zich in het Franse Saint-Amandles-Eaux en voer zo de Schelde af om er in de zijtakken van deze rivier abdijen op te richten. Zo stichtte hij in 660 Rothnacum, gelegen aan de Ronne.

Groep 3: Aankomst van de Relieken in 860:
Volgens de historische overlevering kwamen de relieken van Sint-Hermes een eerste keer aan in Ronse op 6 juli 860. De relieken werden overgebracht vanuit de abdij van Inde (Cornelimünster bij Aken) naar de Sint-Pieterskerk.

Groep 4: De Noormannen (880):
Rond 880 waren de Noormannen zeer actief in de streek. Uit vrees voor diefstal van de relieken vluchtten de toenmalige kanunniken richting Cornelimünster met de relieken. De Noormannen stonden er immers voor bekend iedereen en alles te plunderen wat zij op hun tochten tegenkwamen.

Groep 5: Terugkeer van de Relieken in 940:
Na veel gepalaver bekomen de kanunniken hier de teruggave van de relieken vanuit Cornelimünster. Maar het is pas in 940 dat de relieken effectief zullen terugkeren richting Ronse. De overlevering wil dat de schoenmakers het recht verkregen om de relieken te gaan ophalen omdat zij het best geschoeid waren. De bisschop van Cambrai zorgde voor de nodige diplomatieke onderhandelingen.
Groepsleiders: Catry Marnix, De Laurier Rudy en De Vos Fernand.

DEEL 3 - ROTHNACUM - TENEMENT VAN INDE
Groep 6: Tenement van Inde:
De abt van Inde, de Heren van Pamele en van Wattripont, voogd en ondervoogd van het Tenement van Inde.

Groep 7: Rothnacum - Middeleeuwse Stad:
Uitbeelding van het middeleeuwse leven in de stad. Gildekooplieden maken verder deel uit van het dagdagelijkse leven in de stad.

Groep 8: De Keure:
In de 13de eeuw (1240) bekomt Ronse een stadskeure. Thebaanse trompetspelers kondigen de komst aan van Gérard de Waudrupont en de voorlezer van de keure. De peperkoekmeisjes bieden aan de Graaf een peperkoek aan (met daarop de twee ineengestrengelde handen en de letters R(onse) en W(attripont).
Groepsleiders: Rimbaut Frans-Hilloné, Dejonghe Eric, Verstichel Leo, Vanovermeeren Sylvie en Onyn Xavier

DEEL 4 - DE BARONIEEN
Groep 9: Titelmans Inquisiteur:
Begin maart 1539 wordt Pieter Titelmans aangesteld als deken van het Sint-Hermeskapittel. In 1545 wordt hij tevens benoemd tot inquisiteur van de zuidelijke Nederlanden. Daardoor wordt hij één van de meest omstreden figuren uit de XVIde eeuwse Nederlanden. Boekhandelaars, liedjeszangers en rederijkers worden via een speciaal opgericht netwerk door hem geviseerd. Op 10 augustus 1566 barst de beeldenstorm los. Korte tijd later wordt de inquisitie afgeschaft.

Groep 10: De Baronieën:
We maken kennis met de Heren van La Hamaide (1402-1549), de familie de Granvelle (1549-1629), de Prinsen van Nassau-Siegen (1629-1745) en de Graven de Mérode - Westerloo (1745 - 1789).

Groep 11: Muzikaal intermezzo:
Groepsleiders: Devetter Jean, Hantson Lutgard, Vanherpe Annie en Cambier Wim.

DEEL 5 - SINT-HERMES
Groep 12: relieken in Rome:
Historisch bewijsmateriaal is schaars. Wetenschappelijk weten we dat Hermes een slaaf was van Griekse origine. Hij werd begraven op 28 augustus 113 in de catacomben van de Via Salaria Vetus te Rome. Op zijn grafsteen stond vermeld : “Griekenland heeft ons U gezonden”.

Groep 13: Hermes - prefect te Rome:
Hermes, gekleed als Romeins veldheer, wordt vergezeld van Romeinse soldaten. De christenen worden vervolgd en gevangen genomen.

Groep 14: De bekering van Sint-Hermes:
Hermes, ontdaan van alle militaire attributen, laat zich dopen. Hij wordt bijgestaan door zijn zoontje, zijn zus, een geestelijke en paus Alexander.

Groep 15: Sint-Hermes, Martelaar voor zijn geloof:
De onthoofding van Sint-Hermes. De keizer ziet toe op zijn onthoofding.

Groep 16: Ronse – Middeleeuws Bedevaartsoord:
Om in de middeleeuwen te kunnen genezen diende men op bedevaart te gaan. De bedevaart moest minstens een dag duren en moest fysisch zwaar zijn. In Ronse werden de pelgrims geregistreerd in het “Zottenboek” van Ronse. Bedevaarders vragen de weg naar Ronse. Eerste ommegang.

Groep 17: Sint-Hermes, overwinnaar van het geestelijk kwaad:
Traditionele voorstelling van Sint-Hermes te paard en de duivel. Het gebruik om Sint-Hermes en de duivel voor te stellen onder hun huidige gedaante dateert reeds van eind zestiende eeuw. Beide reliekschrijnen van Sint-Hermes bevatten reeds deze voorstellingen.
Groepsleiders: Michaux Ignace, De Jonghe Florent, De Smet Liban, Van Hamme Yves, Lauwerier Nicole en Dutranoit Patrice.

DEEL 6: BEDEVAARTGROEP
De Sint-Sebastiaansgilde van Ronse.
De Sint-Hermesgilde van Roborst.
De Sint-Hermesgilde van Ronse, voorafgegaan van “Trommel en Fluitje”.
Het reliekschrijn van Sint-Hermes (1584),terugkerend van de Ommegang, voorafgegaan van de Belder en gedragen door de Leden van de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes (Fierteldragers).
Aansluitend volgt de Geestelijkheid van het Dekenaat Ronse.
De Geestelijkheid draagt de 17de eeuwse reliekarm van Sint-Hermes.
Het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraadsleden, de O.C.M.W.-raadsleden en de genodigden.
De terugkerende bedevaarders en de ruiters.BASISSCHOLEN EN FIERTEL
We danken alle basisscholen van de stad die het volksbelang inzien van onze Fiertel(processie). 81 kinderen schreven in om als figurant onze geschiedenis mee uit te beelden: Basisschool Glorieux (11 leerlingen), Decroly 29, Sint-Antoniuscollege 19 en Sancta Maria 22.

START JUBELVIERINGEN 1150 SINT-HERMES (6)


Vrijdagavond 28 mei 2010 werden de jubileumpublicatie en de tentoonstelling ‘Behoet mine zinnen…’ voorgesteld. Deken M. T’Joen begroette de genodigden met volgende bedenking.

Geachte aanwezigen,
Van harte welkom in onze historische Sint-Hermescollegiaal. Historisch is deze plek zeker nu wij gedenken dat 1150 jaar geleden de relieken van Sint-Hermes hier overgebracht werden. Zo blijkt dat wij de erfgenamen zijn van een lange traditie.

Vijftig jaar geleden kwam het fenomeen ‘traditie’ alom onder verdenking te staan. Het leek erop dat de toekomst van nul af aan moest ontworpen worden. In feite kwam pas toen de cultuurbreuk tussen de Middeleeuwen en de Moderne Tijd explosief aan de oppervlakte. Vandaag, amper enkele decennia later, stellen we vast dat de revolutie die bekend staat onder het vaandelwoord ‘Mei ‘68’ niet tot een nieuwe orde heeft geleid. Ze was trouwens ook te zeer verstrengeld met het vooruitgangsoptimisme van een bedwelmende welwaartsmaatschappij die vandaag wankelt, afbrokkelt en nauwelijks nog overeind blijft.

Tradities als die rond Sint-Hermes en zijn cultus, zijn overeind gebleven. Blijkbaar zijn ze zelfs sterker dan hevige cultuurbreuken. Toch kunnen ze niet zomaar als massieve zwerfstenen overgedragen worden in andere tijden. Willen ze enige betekenis hebben in een veranderd tijdsbestel, dan zullen ze kritisch overdacht en onderzocht moeten worden. Ook de zo ingewortelde traditie rond Sint-Hermes vergt een historische en spirituele toetsing. De kleine cultuurgids en de tentoonstelling ‘Behoet mine zinnen…’ zijn een eerste stap in dit tweevoudig project. Het is dan ook met grote dankbaarheid dat we deze initiatieven begroeten en alle medewerkers van harte feliciteren.KLEVE DEELT IN ONZE JUBILEUMVREUGDE!

image 10935


image 10934


Sinds 1971 bestaat een innige band tussen onze stad en Kleve. In 1968 schonk de collegiaal aan de parochiekerk Warbeyen een kostbare relikwie van onze gemeenschappelijke patroon Sint-Hermes. Om de vriendschapsband ter gelegenheid van onze viering van 1150 aanwezigheid van de relieken van de vereerde martelaar aan te halen, haalden deken M. T'Joen, Fiertelschepen A. Van Crombrugge, R. Dussart, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur, Y. Lenoir, voorzitter Fiertelcomité op woensdag 26 mei in Kleve-Warbeyen de eens geschonken reliek (in kunstig bergkristal gehuld) af. Onder begeleiding van de Rode Kruis-verantwoordelijke Franz Lück werd het een leerrijke en hartverwarmende dag met een bedevaartbezoek aan het nabije Mariaoord Kevelaer (het tweede grootste Mariaoord van Duitsland!), ontmoeting met ereburger deken-emeritus Fr. Leinung, ontvangst op het stadhuis van Kleve door vervangend burgemeester J. Schmidt en ten slotte de tijdelijke overdracht van de reliek in de Sint-Hermeskerk van Kleve-Warbeyen door parochieadministrator T. Hendricks. Plannen werden gesmeed om vanuit Ronse naar het inspirerende Kevelaer in te richten terwijl vanuit Kleve een dertigvoudige delegatie in Ronse mag verwacht worden bij de afsluiting van de jubelvieringen van 27 tot 29 augustus. Intussen is de Sint-Hermesreliek van Kleve één van de blikvangers op de unieke tentoonstelling in onze crypte. Anderzijds prijkt voortaan ons jubileumvaandel zowel in het stadhuis als de Sint-Hermeskerk van Kleve!

JUBELVIERINGEN 1150 SINT-HERMES (7)Met heel veel dank publiceren we nu de toelichting die stadsconservator Eric Devos gaf bij zijn publicatie en de tentoonstelling op de opening van vrijdag 28 mei 2010.

Naar aanleiding van de 1150e verjaardag van de aankomst van de relieken van Sint-Hermes in Ronse worden rond het weekend van de Fiertelommegang, nu dus, en rond de naamdag van de heilige, op 28 augustus, talrijke activiteiten georganiseerd.

De Stedelijke Musea mochten hier niet op het appèl ontbreken. Dat resulteerde in de tentoonstelling die u binnen enkele momenten zal kunnen bezoeken, en waarover ik graag, gezien de opkomst van vanavond, van op deze plaats enige toelichting geef.

De expo gaat door in de unieke Sint-Hermescrypte hieronder, en is opgebouwd rond een aantal thema’s, die de bezoeker inwijden in de historiek van de relieken en het belang ervan voor de ontwikkeling van de stad Ronse en voor zijn inwoners.

Een eerste thema behandelt het historisch personage Hermes, de bijzetting en de aanroeping van zijn stoffelijk overschot nabij Rome, aanvankelijk in de catacombe, later in de onderaardse basiliek. Ook het ontstaan van de middeleeuwse legende rond de stadsprefect van Rome en zijn enig bekende mirakel komen hier onder meer aan bod.

De translatio van Hermes’ relieken doorheen Europa tijdens de IXe eeuw vormt het tweede luik, dat eindigt met de eerste aankomst ervan in Ronse in 860. Twintig jaar later, in 880, worden de relieken in veiligheid gebracht voor de oprukkende Noormannen, tot ze uiteindelijk ca 940 terugkeren en een totaal nieuw elan geven aan Ronse. Hoewel oorspronkelijke en betrouwbare gegevens voor die vroege periode erg schaars zijn, werd toch gepoogd om een aannemelijk en begrijpelijk beeld te schetsen van één van de vroegste transeuropese reliekentranslaties.

Een derde luik behandelt de cultus van Sint-Hermes in de crypte: de evolutie van algemene geneesheilige naar de specialisatie in geestes- en zenuwziekten, de bedevaart naar de heilige, de elementen van de middeleeuwse cultus in de romaanse crypte waarin de expo doorgaat, het volksgeloof, de gevolgen van de contrareformatie en het geleidelijk wegdeemsteren ervan in de daaropvolgende eeuwen. En nochtans hebben sommige elementen van de cultus de eeuwen overleefd. Hier wordt ook een vergelijking gemaakt met die andere grote genezer van geesteszieken: Sint-Dimpna uit Geel. En dat heeft ons, zoals u zal kunnen merken, toegelaten om de kennis van onze lokale cultus bij te stellen en vooral te vervolledigen.

Het vierde en laatste luik gaat over de intense relatie tussen de Ronsenaar zelf en zijn patroonheilige, en die komt één keer per jaar massaal tot uiting tijdens de Fiertelommegang van Sint-Hermes, een tocht van 32,6 km met de relieken rond de stadsgrenzen. Hier wordt afgestapt van de traditionele beschrijvingen rond het verloop van de ommegang. Dit deel valt in twee luiken uiteen: er wordt enerzijds gepoogd om, aan de hand van de geografische situering van de stad, en rekening houdend met de onzekerheden binnen de lokale middeleeuwse leefgemeenschap, greep te krijgen op de redenen waarom de Ronsenaar ‘zijn’ patroonheilige om bescherming vroeg en waarom hij dat net op die manier deed. Anderzijds worden tradities en gebeurtenissen, die zich in de loop der eeuwen op de ommegang vastgeënt hebben, en waarvan de ware toedracht soms volledig uit het collectief geheugen verdwenen is, geduid.

De rode draad doorheen dit hele project is samen te vatten in één woord: evolutie. Evolutie in de beeldvorming, de cultus, de iconografie, tot en met het parcours van de Fiertelommegang. Al die zaken waarvan men denkt dat ze tijdloos zijn, en bijgevolg als een onveranderlijk gegeven geïnterpreteerd worden, blijken toch het gevolg van een niet-stilstaande evolutie. Eén voorbeeld: wat zal uw reactie zijn als blijkt dat de traditionele voorstelling die wij nu van Sint-Hermes hebben, niet de oorspronkelijke is? Meer zelfs, dat het oorspronkelijke herkenningsteken van Hermes verdwenen is? Het maakt ons allemaal duidelijk dat de statische visie die men veelal nog steeds op de middeleeuwen heeft, totaal onjuist is.

Het was dus van meet af aan duidelijk dat het geen expo mocht worden die een loutere herhaling of synthese zou zijn van wat iedere Ronsenaar al lang weet, hoewel dat natuurlijk ook aan bod moet komen.
Aan de hand van informatie en documenten die met verschillende Europese landen uitgewisseld werden en die deels nieuw zijn voor Ronse, aangevuld met een aantal bruiklenen van diverse instanties, werd gepoogd een boeiend verhaal te brengen dat ook minder bekende elementen bevat, en dat de externe bezoeker kan duiden, maar dat zeker ook voor de Ronsenaar zelf, niets minder dan een ‘back to the roots’ is.

De tentoonstelling loopt tot 12 september, Open Monumentendag. Dan wordt alles ontmanteld, keren de bruiklenen terug naar hun eigenaars en wordt het weer stil in de crypte. Velen weten echter hoezeer ik er persoonlijk aan houd om aan dergelijk initiatief iets blijvends te koppelen. Gelukkig was het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen bereid om deze jubelviering te ondersteunen met de uitgave van de Kleine Cultuurgids die u vanavond voorgesteld werd, en ook een toelage toe te kennen voor de realisatie van de tentoonstelling. Aan alle instanties die de handen in mekaar sloegen om deze prachtige publicatie te realiseren, mijn oprechte dank: het Provincie- en Stadsbestuur en hun respectieve bevoegde mandatarissen, E. H. kanunnik Ludo Collin, die onmiddellijk bereid was om een boeiende bijdrage te schrijven, en heel belangrijk, mevrouw Martine Pieteraerens, die mij ertoe aanzette om alles binnen de gestelde deadlines rond te krijgen.

Ik wil trouwens, uit eigen naam, maar ook uit die van kanunnik Collin, de heer député danken voor de woorden van lof die hij ons daarnet toezwaaide.

Tenslotte blijf ik er mij van bewust dat een dergelijke tentoonstelling én publicatie nooit alomvattend kunnen zijn, en zeker geen antwoord kunnen bieden op alle vragen. Daarvoor is de materie té uitgebreid en zijn de betrouwbare bronnen te schaars. Maar is het een teken van zwakte om op sommige vragen het antwoord schuldig te blijven? Ik denk het niet; dat lijkt mij zelfs eerlijk. Ik heb ook niet geaarzeld om verschillende aspecten waarvoor nog verder onderzoek nodis is, in de publicatie én in de expo te benoemen. Dit is de zoveelste fase in een onderzoek dat al meer dan een halve eeuw aan de gang is, en dat, zoals we allen weten, nooit ‘af’ is. Het is het uitdiepen, bewerken en interpreteren, soms het bijstellen van wat voorgangers ons hebben aangewezen. Ik heb dan ook geen moment geaarzeld om mijn bijdrage in deze Kleine Cultuurgids op de dragen aan de heer Albert Cambier, ereconservator van de Stad Ronse en pionier in het onderzoek naar de Sint-Hermescrypte en -kerk.

Graag zou ik willen eindigen met een gemeend woord van dank aan allen die mee zorgden voor de realisatie van deze tentoonstelling: uiteraard de besturen van provincie en stad, maar tevens de bruikleengevers en geïnteresseerde medewerkers, van kerkfabrieken tot individuele personen op wier medewerking ik zonder voorbehoud kon rekenen. De lijst, te lang om hier voor te lezen, bevindt zich aan de ingang van de tentoonstelling.
Ik wens de leden van het ‘Comité 2010’, en alle betrokken verenigingen die daarachter schuilgaan, heel veel succes toe met de Fiertelommegang en met de geplande activiteiten van eind augustus.

Slotvieringen jubeljaar Sint-Hermes dit weekend1150 jaar waakt Sint-Hermes over onze gemeenschap. Dit jubeljaar sluiten we nu af, met volgende vieringen: nu vrijdag 27 augustus 2010 gedenken we de marteldood van onze Stadspatroon met een processie naar de collegiaal en de H. Mis in de collegiaal om 18u30. Zaterdag 28 augustus 2010 worden de 18de eeuwse vespers ter ere van Sint-Hermes om 17 u. uitgevoerd door de Schola Gregoriana waarna Kan. L. Collin ons zal spreken over de geschiedenis en de betekenis van de relieken. Nu zondag 29 augustus heeft om 10 u. de pontificale H. Mis plaats met processie.

Drie elementen versterken onze feestvreugde nog. Vooreerst de aanwezigheid tijdens de driedaagse van een delegatie uit Kleve. Vervolgens de aanwezigheid van aartsbisschop Léonard (die wij reeds mochten ontvangen tijdens de Wittentaknoveen op 3 juli ll., zie foto) en dat reeds vanaf de uitvoering van de Vespers zaterdag 17 u. Ten slotte het liturgisch in gebruik nemen van het gerestaureerde deel van onze collegiaal.

Mochten wij zeer talrijk aanwezig zijn om de Heer te danken en zijn verdere zegen te bekomen, op voorspraak van zijn heilige martelaar. Met veel dank aan alle medewerkers!

Deken M. T'Joen

JUBELJAAR LUISTERRIJK BESLOTEN1150 jaar aanwezigheid Sint-Hermes in Ronse is niet weinig. Niet gering was zijn huldiging op de slotdagen van het jubeljaar 27, 28 en 29 augustus 2010.
Op vrijdag 27 augustus werd de delegatie uit Kleve om 17 u. op het Stadhuis ontvangen. Om 18u30 stapte eredeken Fr. Leinung wijdingsvol mee op, met de reliek van Sint-Hermes uit Kleve, in de processie met ons schrijn naar de collegiaal. Talrijker dan anders werd de jaarlijkse gedachtenis in de deels gerestaureerde collegiaal bijgewoond. Daarna verbroederde een kerndelegatie uit Ronse met de vrienden van Kleve in Ellezelles waar ze verbleven. Dat was de eerste feestdag. ’s Anderendaags, zaterdag 28 augustus, verkende de delegatie uit Kleve de Fiertelommegangroute per bus om dan rond 14 u. in de Dekenij te verbroederen met leden van onze kerkfabrieken. Na 16 u. arriveerden aartsbisschop A.-J. Léonard en de kanunniken Ludo Collin (gastspreker) en Charles de Hemptinne (Gent, destijds in Rome studiegenoot van Mgr. Léonard). Kort voor 17 u. kozen ze met Deken M. T’Joen de weg naar de collegiaal die volgelopen was met talrijke vrienden van Sint-Hermes. Een smet op de lumineuze restauratie was de ontgoochelende, nochtans nieuwe geluidsinstallatie wat zowel door de uiterst verzorgde uitvoering van de Vespers ter ere van Sint-Hermes als de zeer degelijk gedocumenteerde uiteenzetting van Kan. Collin ruimschoots goedgemaakt werd. Drie verdienstelijke werkers van de restauratie en de kerkfabriek(en) werden gelauwerd: de heren Hedwin Rubbens, Jacques Van Gyseghem, Robert Dussart. Mgr. Léonard nam enthousiast het woord en begroette de aanwezigen persoonlijk, in de collegiaal en op de verzorgde receptie in ’t Kapittel. De derde dag was het orgelpunt in de slotvieringen, zondag 29 augustus 2010. Zowel het koor als het schip van de collegiaal waren druk bezet. Het Sint-Gregoriuskoor zong ingetogen en weelderig. Monseigneur hield een sterke homilie over de laatste plaats die Christus voorbeeldig innam en over de spanning tussen de heilige en zondige Kerk aldus ingaand op de recente moeilijkheden.
Uiteraard moest het jubeljaar besloten worden met de processie met de relieken in de kerk. Nadien werd de aartsbisschop op het stadhuis waardig ontvangen waar hij het gulden boek met de aanwezigen ondertekende.
Al deze luister deed niet vergeten dat de laatsten evangelisch de eersten zijn. Daarom trok de leiding van Stad en Kerk richting bibliotheek waar ze de symbolische geste voordeden van de verkleining van de steen van de armoede. Wie één of meerdere activiteiten van de sluiting van het jubeljaar meemaakte zal de eensgezindheid en het enthousiasme van deze dagen nooit vergeten. Ronse is en blijve de Hermesstad. Met uitzonderlijke dank aan alle voorbereiders en aanwezigen! Met beeld en tekst hopen we nog lang deze impulsrijke dagen vast te houden!

Opdracht volbrachtimage 11216


Op zondag 26 september 2010 konden de meeste werkers van het organiserend Comité 2010 aanwezig zijn voor een gezellige naviering. Naar het algemeen aanvoelen zijn de jubelfeesten rond 1150 jaar relieken Sint-Hermes in Ronse schitterend verlopen. We danken de kerngroep dan ook van ganser harte

DANK-EN SLOTBERICHTBegin oktober 2008 werd het ‘Comité 2010’ opgericht met de bedoeling een aantal festiviteiten te organiseren rond de aankomst van de relieken van Sint-Hermes in Ronse. Op 6 juli 2010 was dit immers volgens de historische overlevering precies 1150 jaar geleden.

Een aantal vrijwilligers stichtten het ‘Comité 2010’ waarin veregenwoordigers waren van de drie ondersteunende Fiertelverenigingen alsook een vertegenwoordiging van de geestelijkheid, het Stadsbestuur van Ronse en enkele externe experten.

Bedoeling was de aanwezigheid van de Sint-Hermesrelieken in onze stad extra in de kijker te plaatsen.

Naast een organiserend comité werd ook een commissie financiën opgericht met de bedoeling fondsen in te zamelen om een aantal extra activiteiten te kunnen organiseren. Ongeveer 200 firma’s en personen reageerden positief op onze oproep.

De prestigieuze tentoonstelling in onze crypte belichtte niet alleen een aantal ongekende facetten rond de Fiertel en Sint-Hermes maar kon tevens rekenen op een massale publieke belangstelling. Veel Ronsenaars vonden de weg naar hun crypte. De processie bij de intrede van de Fiertel werd eveneens uitgebreid. Ruime interesse was er eveneens voor het slotweekend rond de liturgische Feestdag van Sint-Hermes eind augustus laatstleden. De aanwezigheid van Mgr. Léonard, Primaat van België, gaf een extra dimensie aan het slotweekend. Daarnaast werd een nieuwe Fiertelvlag ontworpen met het embleem van de herdenking rond de aankomst van de relieken precies 150 jaar geleden.

Ook kan en mag de ondersteuning vanwege het Stadsbestuur van Ronse niet vergeten worden. Praktische medewerking werd gegeven bij de oganisatie van de verschillend emanifestaties.

Eind september 2010 werd het ‘Comité 2010’ ontbonden en diende, volgens de oprichtingsstatuten een nuttige besteding gezocht te worden voor het batig saldo.

Beslist werd te voorzien in een financiële tussenkomst voor de aanschaf van twee nieuwe koorkappen voor de Fiertelprocessie ten behoeve van de Geestelijkheid. De antieke koorkappen dateren immers van 1860 en zijn dringend aan vervanging en bewaring toe. Daarnaast wordt ook gezorgd voor een nieuw uniform voor ‘Trommelfluitje’ van onze antieke en aloude Sint-Hermesfilde. Ook de kanonnier krijgt vanaf volgend jaar de beschikking over een nieuw werkpak.

Nogmaals onze oprechte dank aan alle aanwezigen op de verschillende herdenkingsmomenten en aan alle medewerkers van het ‘Comité 2010’ voor hun gewaardeerde inzet.

Afspraak op donderdag 2 juni 2011 voor de aanzet van de vieringen rond onze Stadspatroon, Sint-Hermes.

Yves Lenoir, Voorzitter Comité 2010


  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 15/10/10 @ 22:32 CET | 11.8 msec
© Copyright 2003-2018 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2018